චක්‍රලේඛ අංකය

නිකුත් කළ දිනය

පළාතට අදාල කරගත් දිනය

විස්තරය

1 05/2024 2024.02.27 2024.04.09 රාජ්‍ය සේවයේ ආරවුල් වැළැක්වීම සහ ආරවුල් නිරාකරණය සඳහා යාන්ත්‍රණයක් හඳුන්වා දීම
2 04/2024 2024.02.02 2024.02.26 2024 රාමලාන් (රාමසාන්) සමයේ දී විශේෂ නිවාඩු ලබා දීම
3 27/2023 2023.12.29 2024.02.05 විවෘත හා වගකිව යුතු රජයක්” සඳහා රජයේ නිලධාරීන්ගේ වගකීම
4 26/2023 2023.12.22 2024.01.20 පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම සඳහා ඉදිරිපත් වූ දේශපාලන අයිතිවාසිකම් හිමි රජයේ නිලධරයන් සඳහා සහනයක් ලබා දීම
5 24/2023 2023.12.18 2024.01.20 රජයේ ගොඩනැගිලි හා නිවාස කුලී “20.02.01.01.” සඳහා හිඟ ආදායම් වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීම – 2023.12.31
6 23/2023 2023.12.21 2024.01.20 ජල ගැලීම්/ ගංවතුර, නායයෑම් හා මාර්ග අවහිරතා හේතු කොට ගෙන සේවයට නොපැමිණි රාජ්‍ය නිලධරයන් සඳහා නිවාඩු ලබා දීම 2023 සැප්තැම්බර්, ඔක්තෝබර්, නොවැම්බර් සහ දෙසැම්බර්
7 03/2020(I) 2023.12.28 2024.01.20 වැන්දඹු / වැන්දඹු පුරුෂ හා අනත්දරු දායක මුදල් අයකිරීම පිළිබඳ විස්තර පෞද්ගලික ලිපිගොනුවට ඇතුළත් කිරීම
8 03/2024 2024.01.10 2024.01.18 2024 අයවැය යෝජනා අනුව රාජ්‍ය සේවයේ ජීවන වියදම් දීමනාව සහ වැන්දඹු පුරුෂ හා අනත්දරු විශ්‍රාම වැටුප් දායක මුදල් අයකිරීම සංශෝධනය කිරීම