චක්‍රලේඛ
අංකය

නිකුත් කළ දිනය

 පළාතට අදාල කරගත් දිනය

විස්තරය

1  15/2021  2021.09.15 2022.01.24

2020 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වූ දේශපාලන අයිතිවාසිකම් හිමි රාජ්‍ය නිලධරයන් වෙත වැටුප් ගෙවීම.

2 13/2008(VI)  2021.12.29 2022.01.24

නිල වාහන සදහා ඉන්ධන සැපයීම සහ එම වාහන රියදුරන් සදහා අතිකාල හා සංයුක්ත දීමනා ගෙවීම.

3 03/2022  2022.01.13 2022.01.24

රාජ්‍ය නිලධරයන්ට සහ විශ්‍රාමිකයන්ට රු . 5000 ක මාසික දීමනාවක් ලබා දීම.

4 18/2020  2020.10.16 2022.01.31

රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීම.

5  03/2021  2021.12.23 2022.01.31

රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභා චක්‍රලේඛ 04/2020 අනුව පළාත් සංවර්ධන නිලධාරී සේවාවන් යටතේ පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ පත්වීම් ලද නිලධාරීන්ගේ ඉල්ලීම් අනුව ඒකාබද්ධ සේවය යටතේ සංවර්ධන නිලධාරී සේවයේ තනතුරක් සදහා ස්ථාන මාරු කිරීම.

6  03/2016(IV)  2022.01.05 2022.01.31

රාජ්‍ය සේවයේ වැටුප් සංශෝධනය – 2016

7 02/2022  2022.01.06 2022.01.31

රාජ්‍ය නිලධාරීන්ගේ අනිවාර්ය විශ්‍රාම යාමේ වයස අවුරුදු 65 දක්වා දීර්ඝ කිරීම.

8 22/2016(I)  2022.01.10 2022.01.31

2006.03.01 දින සිට 2007.07.01 දින දක්වා බදවා ගත් ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයේ III වන ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන් සදහා අනෙක් රාජ්‍ය  භාෂා ප්‍රවීණතාවය සම්පුර්ණ කිරීම සදහා සහන සැලසීම.

9 10/2015(IV) 2022.01.19 2022.01.31

ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයේ II වන ශ්‍රේණියේ කාර්යක්ෂමතා කඩඉම සමත්  වීම.

10 04/2022 2022.03.08 2022.03.28

විදුලිය හා ඉන්ධන අරපිරිමැස්මෙන් භාවිතා කිරීම.

11 01/2022 2022.01.24 2022.03.28

ආයතනික සංග්‍රහයේ විධිවිධාන සංශෝධනය කරමින් නිකුත් කරන ලද රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛ – 2021.

12 03/2019(III) 2022.02.08 2022.03.28

ආයතනික සංග්‍රහයේ II වැනි කාණ්ඩයේ XLVIII වැනි පරිච්ජේදයේ 19:5 උපවගන්තිය යටතේ වූ විනය පරීක්ෂණ නිලධර නාම ලේඛනය.

13 05/2022 2022.03.28 2022.04.08 2022 රාමලාන් සමයේදී විශේෂ නිවාඩු ලබාදීම.
14 07/2022 2022.04.07 2022.04.08

රාජ්‍ය කාර්යාල සදහා විශේෂ නිවාඩු දින 02ක් ප්‍රකාශයට පත් කිරීම.

15 09/2022 2022.05.19 2022.05.19

2022.05.20 දින රජයේ නිලධරයන්ගේ පැමිණීම.

16 10/2022 2022.05.25 2022.05.26

පවතින සම්පත් හිඟය මත රාජ්‍ය වියදම් අවම කර ගැනීම සඳහා රාජ්‍ය ආයතනවල කාර්ය මණ්ඩල කැඳවීම සීමා කිරීම.

17 16/2022 2022.06.26 2022.06.27

රජයේ කාර්යාල වෙත නිලධරයන් කැඳවීම සීමා කිරීම.