චක්‍රලේඛ
අංකය

නිකුත් කළ දිනය

පළාතට අදාල කරගත් දිනය

විස්තරය

1 39/2019 2019.12.31 2020.05.21

ශ්‍රී ලංකා ඉංජිනේරු සේවයේ සේවා ව්‍යවස්ථාවට අංක 2138/27 හා 2019.08.28 දිනැති අති විශේෂ ගැසට් පත්‍ර‍ මගින් ඇතුළත් කරනු ලැබූ සංශෝධනයන් ක්‍රියාත්මක කිරීම

2

01/2020

2020.01.14 2020.05.21 ශ්‍රී ලංකා විද්‍යාත්මක සේවයේ සේවා ව්‍යවස්ථාවට අංක 2137/89 හා 2019 අගෝස්තු මස 23 දිනැති අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රය මඟින් ඇතුළත් කරනු ලැබූ සංශෝධනයන් ක්‍රියාත්මක කිරීම

3

35/2019(I)

2020.01.20 2020.05.21 රාජ්‍ය සේවයේ විශ්‍රාම වැටුප් සංශෝධනය – 2016

4

02/2020

2020.02.03 2020.05.21 ප්‍රමිතිකරණය කරන ලද භූගෝලීය නාම භාවිතා කිරීම

5

22/99(XXXVIII)

2020.02.08 2020.05.21 රාජ්‍ය නිලධරයන්/ පළාත් රාජ්‍ය නිලධරයන්/ අධිකරණ නිලධරයන් සඳහා නිල ප්‍රවාහන පහසුකම්

6

04/2020

2020.02.18 2020.05.21 ස්පීඩ් පෝස්ට් හා ලොජි පෝස්ට් කුරියර් සේවාවන් භාවිත කිරීම

7

30/2016

2016.12.29 2020.06.08 රජයේ වාහන නඩත්තු කිරීම

8

05/2020

2020.02.20 2020.06.08 ශ්‍රී ලංකා වාස්තු විද්‍යාඥ සේවයේ සේවා ව්‍යවස්ථාවට අංක 2137/88 හා 2019 අගෝස්තු මස 23 දිනැති අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රය මගින් ඇතුළත් කරනු ලැබූ සංශෝධනයන් ක්‍රියාත්මක කිරීම

9

07/2020

2019.02.27 2020.06.10 නව කොරෝනා වෛරසය හේතුකොට ගෙන, උද්ගතව ඇති තත්වය සැලකිල්ලට ගෙන රජයේ නිලධරයන්ට සහන සැලසීම

10

07/2020(I)

2019.03.05 2020.06.10 නව කොරෝනා වෛරසය හේතුකොට ගෙන, උද්ගතව ඇති තත්වය සැලකිල්ලට ගෙන රජයේ නිලධරයන්ට සහන සැලසීම

11

07/2020(II)

2019.03.13 2020.06.10 නව කොරෝනා වෛරසය හේතුකොට ගෙන, උද්ගතව ඇති තත්වය සැලකිල්ලට ගෙන රජයේ නිලධරයන්ට සහන සැලසීම

12

07/2020(III)

2019.03.14 2020.06.26 නව කොරෝනා වෛරසය හේතුකොට ගෙන, උද්ගතව ඇති තත්වය සැලකිල්ලට ගෙන රජයේ නිලධරයන්ට සහන සැලසීම

13

16/2020

2020.06.26 2020.07.28 වෛද්‍ය හේතූන් මත විශ්‍රාම ගන්වන අවස්ථාවක විශ්‍රාම ගන්වන දිනය තීරණය කිරීම