චක්‍රලේඛ අංකය

නිකුත් කළ දිනය

පළාතට අදාල කරගත් දිනය

විස්තරය

1 29/2022 2022.12.17 2023.01.11

ආයතන සංග්‍රහයේ XIV වැනි පරිච්ඡේදයේ 30 වගන්තිය සංශෝධනය කිරීම.

2 30/2022 2022.12.16 2023.01.11

2023 වසර – රාජකාරි කටයුතු ඇරඹීම.

3 31/2022 2022.12.30 2023.01.11

රජයේ නිලධරයන්ට විශේෂ අත්තිකාරම් – 2023 වසර.

4 28/2022 2022.12.17 2023.01.11

ජ්‍යෙෂ්ඨතාවට හා විශ්‍රාම වැටුපට හානියක් නොවන පරිදි රාජ්‍ය නිලධරයන්ට ආචාර්ය උපාධිය හැදෑරීම සඳහා වැටුප් රහිත නිවාඩු ලබා දීම.

5 03/2019(IV) 2022.12.02 2023.01.11

ආයතන සංග්‍රහයේ II වැනි කාණ්ඩයේ XLVIII වැනි පරිච්ඡේදයේ 19:5 උප වගන්තිය යටතේ වූ විනය පරීක්ෂණ නිලධර නාම ලේඛනය.

6 35/92(VI) 2022.12.02 2023.01.11

රජයේ නිලධරයන් පිළිබඳව විනය පරීක්ෂණ ඉක්මන් කරවීම ආයතන සංග්‍රහය සංශෝධනය කිරීම XLVIII පරිච්ඡේදය.