චක්‍රලේඛ ලිපි
අංකය

නිකුත් කළ දිනය

පළාතට අදාල කරගත් දිනය

කාරණය

1

02/2021 2021.10.22 2021.11.29 කොවිඩ් – 19 ආසාදිත රජයේ නිලධරයන් සදහා අග්‍රහාර රක්ෂණ යෝජනා ක්‍රමය යටතේ ප්‍රතිලාභ ගෙවීම්.