කාර්ය පටිපාටිය

පහත සඳහන් ලිපි ලේඛණ සමඟ නව අයඳුම්පත් ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදලේ අග්‍රහාර අංශය වෙත ඉදිරිපත් කිරීම

පහත සඳහන් ලිපි ලේඛණ සමඟ නව අයඳුම්පත් ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදලේ අග්‍රහාර අංශය වෙත ඉදිරිපත් කිරීම

අවශ්‍ය ලිපි ලේඛන‍

  • අග්‍රහාර විද්‍යුත් කාඩ්පත් ඉල්ලුම් පත්‍රය
  • උප්පැන්න සහතිකවල (සාමාජිකයාගේ සහ යැපෙන්නන්ගේ) සහතික කළ පිටපත්
  • ජාතික හැඳුනුම්පතේ සහතික කළ පිටපත
  • විවාහක නම් විවාහ සහතිකයේ සහතික කළ පිටපත
  • පෙර මාසයේ වැටුප් පතේ සහතික කළ පිටපත
  • පත්වීම් ලිපියේ සහතික කළ පිටපත
  • නව රක්ෂණ යෝජනා ක්‍රමය යටතේ රන් හෝ රිදී යන යෝජනා ක්‍රම සඳහා ඉල්ලුම් කරන්නේ නම් එයට අදාල සම්පූර්ණ කරන ලද අයදුම් පත්‍රය

ආකෘති පත්‍ර

  • විද්‍යුත් කාඩ්පත් ඉල්ලුම් පත්‍රය (අග්‍රහාර)
  • නව යෝජනා ක්‍රම සඳහා ඉල්ලුම් කිරීමේ ආකෘති පත්‍රය

නීතිමය ප්‍රතිපාදන

  • රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛ අංක 12/2005 සිට 12/2005 (VI)