කාර්ය පටිපාටිය

හදිසි අනතුරු නිවාඩු අනුමත කරගැනීම

  • හදිසි අනතුරු නිවාඩු අයදුම් කිරීම සඳහා වෛද්‍ය පරීක්ෂණ මණ්ඩලය වෙත යොමු කිරීමෙන් පසු අදාල වාර්තාවේ සත්‍ය පිටපත්ද සමඟ දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානියා මඟින් ප්‍රධාන ලේකම් වෙත හදිසි අනතුරු නිවාඩු අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත් කිරීම.