චක්‍රලේඛ
අංකය

නිකුත් කළ දිනය

 පළාතට අදාල කරගත් දිනය

විස්තරය

1 01-25/2022

සෞඛ්‍ය කීට විද්‍යා නිලධාරීන් සදහා දින පොතක් පවත්වාගෙන යාම.