ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලයේ හා ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලයට අනුයුක්ත සියලුම නිලධාරීන්ගේ අතිකාල / නිවාඩු දින වැටුප් / සංයුක්ත දීමනා / ගමන් වියදම් / විවිධ වියදම් පරික්ෂා කිරිම හා ගෙවීම් කටයුතු සඳහා ඉදිරිපත් කිරිම.