මාණ්ඩලික නිලධාරීන්ගේ නිවාඩු දින වැටුප් අනුමැතිය

බස්නාහිර පළාතේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල හැර සියලුම රජයේ ආයතනවල සේවය කරන මාණ්ඩලික නිලධාරීන් සඳහා රජයේ නිවාඩු දින හා සති අන්ත දින වල සේවය කිරීම වෙනුවෙන් ඔවුන්ගේ මූලික වැටුපෙන් 1/20ක දීමනාවක් ගෙවීම සඳහා නිවාඩු දින වැටුප් අයදුම්පත් ප්‍රධාන ලේකම්ගේ අනුමැතියට ඉදිරිපත් කිරීම හා අනුමත කල අයදුම්පත් අදාළ අමාත්‍යංශය වෙත යොමු කිරීම.

කාර්යය පටිපාටිය

  • මාණ්ඩලික නිලධාරීන්ගේ නිවාඩු දින වැටුප් ලබාගැනීමට අදාල අයදුම්පත නිවැරදිව සම්පූර්ණ කර තම ආයතනයට අදාල අමාත්‍යංශය හරහා බස්නාහිර පළාත් ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලය වෙත යොමු කිරීම.

නීතිමය ප්‍රතිපාදන