2014 වර්ෂයේ සිට ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවක ජීවිත සමූහ රක්ෂණාවරණය ජීවිත හා අසාධ්‍ය රෝගාබාධ 24ක් සඳහා රක්ෂණාවරණය ලබා දේ.

කාර්යය පටිපාටිය

පළාත් රාජ්‍ය සේවක ජීවිත සමූහ රක්ෂණ ක්‍රමයට දායකත්වය ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය  ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලයේ නිලධාරීන්ගෙන් දායකත්වය ලබා ගැනීමේ අයදුම්පත සමඟ ඊට එකඟතාවය ලබා ගැනීම

ආකෘති පත්‍ර

  • බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවක ජීවිත සමූහ රක්ෂණාවරණ අයදුම්පත
  • එකඟතාවය පළ කිරීමේ ලියවිල්ල

නීතිමය ප්‍රතිපාදන

  • බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවක ජීවිත සමූහ රක්ෂණාවරණ ගිවිසුම
  • රක්ෂණ ඔප්පුව