විශ්‍රාම ලබා ගන්නා මාණ්ඩලික නිලධාරීන් සඳහා තීරුබඳු රහිත වාහන බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීම

කාර්ය පටිපාටිය

රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛ 22/99(xxxv) අනුව සම්පූර්ණ කරන ලද අයඳුම්පත්‍රය දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානියා, අමාත්‍යාංශ ලේකම් මඟින් ප්‍රධාන ලේකම් වෙත ඉදිරිපත් කිරීම.

අවශ්‍ය ලිපි ලේඛන

  • සේවය කරන ලද දෙපාර්තමේන්තුවේ/ අමාත්‍යාංශ ලේකම්ගේ නිර්දේශය
  • පත්වීම් ලිපියේ සහතික කරන ලද පිටපත
  • සේවය ස්ථීර කරන ලද ලිපියේ පිටපත
  • බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට සුදුසුකම් ලබන ශ්‍රේණියට උසස් කරන ලද ලිපියේ සහතික කරන ලද පිටපත
  • විශ්‍රාම ලබා ගැනීම අනුමත කරන ලද ලිපියේ සහතික කරන ලද පිටපත

ඉහත ලේඛන සමඟ සම්පූර්ණ කරන ලද අයඳුම්පත පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය මඟින් ජාතික අයවැය දෙපාර්තමේන්තුව වෙත යවනු ලැබේ.