පෞද්ගලික ලිපිගොනු කළමනාකරණය

ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලයට හා ඉංජිනේරු කාර්යාංශයට සම්බන්ධ සියලුම නිලධාරීන්ගේ පෞද්ගලික ලිපිගොනු නඩත්තුව හා පරිපාලනය මෙහි ප්‍රධාන කාර්ය භාරය වේ.

නිලධාරියෙකු මුල් පත්වීමක් ලැබ පැමිණීම

කාර්ය පටිපාටිය

මුල් පත්වීමක් ලැබ පැමිණෙන නවක නිලධාරියකු තම පෞද්ගලික ලිපිගොනුව සඳහා ඉදිරිපත් කළ යුතු ලිපි ලේඛන

 • පත්වීම් ලිපිය
 • රාජකාරියට වාර්තා කිරීමේ ලිපිය
 • නිලධාරියාට අදාල රාජකාරී ස්ථානයේ වැඩ බාර ගැනීමේ ලිපිය
 • උප්පැන්න සහතිකයේ මුල් පිටපත
 • ජාතික හැඳුනුම්පතේ පිටපත
 • අධ්‍යාපන සහතිකවල පිටපත්
 • නවක පත්වීම් ලාභියා විවාහක අයෙකු නම්
  • කාලත්‍රයාගේ/ දරුවන්ගේ උප්පැන්න සහතිකවල මුල් පිටපත්
  • විවාහ සහතිකයේ මුල් පිටපත

ආකෘති පත්‍ර

 • පොදු 160 ගිවිසුම
 • පොදු 278 දිවුරුම හෝ ප්‍රතිඥාව
 • පොදු 261 වත්කම් බැරකම් ප්‍රකාශය
 • පොදු 169 වෛද්‍ය පරීක්ෂකගේ වාර්තාව

නීතිමය ප්‍රතිපාදන

 • ආයතන සංග්‍රහයේ 11 පරිච්ජේදය