චක්‍රලේඛ
අංකය

නිකුත් කළ දිනය

පළාතට අදාල කරගත් දිනය

කාරණය

1

01/2020 2020.02.21 2020.06.08 සියලු බඳවාගැනීම් තාවකාලිකව අත්හිටුවීම