චක්‍රලේඛ
අංකය

නිකුත් කළ දිනය

කාරණය

1

02/2015 2015.04.24 ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ 2559 වෙසක් උත්සවය සැමරීම

2

03/2015 2015.05.18 ජනරජ දිනය සැමරීම.

3

13/2015 2015.12.29 ශ්‍රී ලංකාව තුළ නිදහස හා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය තවදුරටත් ශක්තිමත් කිරීමේ සද්කාර්යයට කැපවෙමු.

4

12/2015 2015.12.28  68 වන නිදහස් සමරු උළෙල – 2015