අංකය චක්‍රලේඛ අංකය නිකුත් කළ දිනය බස්නාහිර පළාතට අදාල කරගත් චක්‍රලේඛය
2 03/2016 2016.06.15 ඒකාබද්ධ සේවයට අයත් කාර්යාල සේවක සේවයේ නිලධාරීන්ගේ රාජකාරි ලැයිස්තුව