කාර්ය පටිපාටිය

  • බස්නාහිර පළාත් අමාත්‍යාංශ, දෙපාර්තමේන්තු හා පළාත් පාලන ආයතන වෙත අත්පත් කරගැනීමට යෝජිත ඉඩම් සඳහා අත්පත් යෝජනාව ප්‍රධාන ලේකම්ගේ නිර්දේශ සහිතව පළාත් සභා අමාත්‍යාංශය වෙත ඉදිරිපත් කරනු ලැබේ. .
  • අත්පත් කර ගැනීමට යෝජිත ඉඩම පිළිබඳ විස්තර ප්‍රකාශය
  • ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීමේ පනතේ 460වන පරිච්ජේදය යටතේ ඉල්ලුම් පත්‍රය
  • අත්පත් කරගන්නා ලද ඉඩමේ පිඹුර හෝ දළ අනුලේඛනය
  • ඉඩමේ දළ තක්සේරු වාර්තාව
  • ඉඩම අත්පත් කරගනු ලබන්නේ පළාත් පාලන ආයතනයකට නම් ඒ සඳහා සභා (අනුමැතිය) යෝජනාවේ සම්මුතිය
  • ඉඩමේ දළ තක්සේරු මුදල, අදාළ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ තැන්පත් කර ලබාගත් ලදුපත
  • අදාළ දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානියාගේ/ අමාත්‍යාංශ ලේකම්ගේ නිර්දේශය
  • 38(අ) අතුරු විධානය යටතේ ශක්‍යතා වාර්තාව
  • අනෙකුත් ඉඩම් අත්පත් කිරීමක දී අදාල පළාත් පාලන ආයතනය මඟින් එකඟතාවය පළ කිරීම