නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (පාලන)

ඩබ්ලිව්. එම් දයාවතී මිය

ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවය (විශේෂ ශ්‍රේණිය)

 • කාර්යාලීය

  011-2092606

 • ජංගම

  0715761277

 • ෆැක්ස්

  011-2092605

 • විද්‍යුත් තැපෑල

  dcsadmin@cs.wpc.gov.lk