පණිවුඩයක් යොමු කරන්න

7 + 0 = ?

අංක: 204, ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවත,
බත්තරමුල්ල
www.chief.wpc.gov.lk