චක්‍රලේඛ අංකය නිකුත් කළ දිනය කාරණය
1 01/2022 2022.01.18 බස්නාහිර පළාත් සභා පරිශ්‍රයේ සුදුසුකම් ලත් නිලධාරීන් සදහා කණ්ඩායම් ප්‍රවාහන පහසුකම් ලබාදීම.
2 02/2022 2022.02.03 බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය ආයතනවල විදුලිබල පරිභෝජනය අවම කිරීම හා බලශක්ති සංරක්‍ෂණ ක්‍රමවේද අනුගමනය කිරීම.
3 03/2022 2022.02.13 බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය ආයතනවල සමස්ත කාර්ය මණ්ඩලය සක්‍රීයව සේවයේ යෙදවීම.
4 04/2022 2022.02.18 බස්නාහිර පළාත් සභා ගොඩනැගිල්ලේ විදුලි බල පරිභෝජනය අවම කිරීම හා බලශක්ති සංරක්ෂණ ක්‍රමවේද අනුගමනය කිරීම.
5 05/2022 2022.05.06 බත්තරමුල්ල නව පළාත් සභා ගොඩනැගිල්ලේ ස්ථාපිත ආපනශාලාවෙන් අහාර පාන මිලදී ගැනීම.
6 06/2022 2022.05.30 පවතින සම්පත් හිඟය මත රාජ්‍ය වියදම් අවම කර ගැනීම සඳහා රාජ්‍ය ආයතනවල කාර්ය මණ්ඩල කැඳවීම සීමා කිරීම.
7 07/2022 2022.06.21 කර්මාන්ත දෙපාර්තමේන්තුවේ නිෂ්පාදනයන්ට අදාල පළාත් සභා ආයතනවල ඇනවුම් කර්මාන්ත දෙපාර්තමේන්තුවෙන් සැපයීම.
8 08/2022 2022.07.27 බස්නාහිර පළාත් සභාවට අයත් වාහන රක්ෂණය කිරීම.
9 09/2022 2022.08.03 ජ්‍යෙෂ්ඨත්වයට හා විශ්‍රාම වැටුපට හානියක් නොවන පරිදි රාජ්‍ය නිලධරයන්ට දේශීය / විදේශීය වැටුප් රහිත නිවාඩු ලබා දීම.
10 09/2022 (I) 2022.10.10 ජ්‍යෙෂ්ඨත්වයට හා විශ්‍රාම වැටුපට හානියක් නොවන පරිදි රාජ්‍ය නිලධරයන්ට දේශීය / විදේශීය වැටුප් රහිත නිවාඩු ලබා ගැනීම.
11 10/2022 2022.10.10 ජ්‍යෙෂ්ඨත්වයට හා විශ්‍රාම වැටුපට හානියක් නොවන පරිදි රාජ්‍ය නිලධරයන්ට දේශීය / විදේශීය වැටුප් රහිත නිවාඩු ලබා ගැනීම.