චක්‍රලේඛ
අංකය
නිකුත් කළ දිනය කාරණය

1

01/2020

2020.01.20

“පිවිතුරු ආයතන” වැඩසටහන යටතේ බස්නාහිර පළාත් සභා නව කාර්යාල සංකීර්ණය තුළ එකතුවන කඩදාසි ප්‍රතිචක්‍රීකරණයට යොමු කිරීමේ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීම.

2

02/2020

2020.01.30

බස්නාහිර පළාත් සභාවේ සභා සංකීර්ණය ඇතුළත් නව කාර්යාල ගොඩනැගිල්ලේ පද්ධතීන් නඩත්තු හා සේවාවන් සම්බන්ධ පැමිණිලි යොමු කිරීමට අදාලව පැමිණිලි කළමනාකරණ මෘදුකාංග පද්ධතියක්(Complain Management System) හඳුන්වාදීම.

3

03/2020

2020.02.06

බත්තරමුල්ල නව පළාත් සභා ගොඩනැගිල්ලේ ස්ථාපිත ආපනශාලාවෙන් ආහාර පාන මිලදී ගැනීම.

4

04/2020

2020.02.28

නිවාඩු දින වැටුප් ගෙවීම සඳහා අනුමැතිය ලබා දීම

5

06/2020

2020.04.22

කෝවිඩ් – 19 වෛරසය පවතින කාලය අතරතුර සාමාන්‍ය දෛනික කටයුතු නැවත ආරම්භ කිරීම සඳහා දිස්ත්‍රික්ත විවෘත කිරීමේ දී බස්නාහිර පළාත් සභාවේ ආයතන පිළිපැදිය යුතු මාර්ගෝපදේශ

5

01/2016(iii)

2020.05.13

බස්නාහිර පළාත් සභාවට අයත් ආයතන වල වාහන භාවිතය විධිමත් කිරීම

7

01/2016(iv)

2020.06.24

බස්නාහිර පළාත් සභාවට අයත් ආයතන වල වාහන භාවිතය විධිමත් කිරීම