1. හදිසි අනතුරු වන්දි හා නිවාඩු
 2. [showhide type=”link1″ more_text=”නිවාඩු” less_text=”නිවාඩු”]
  • පෞද්ගලික නිවාඩු
  • ප්‍රසූත නිවාඩු
  • පෞද්ගලික විදේශ නිවාඩු

  [/showhide]

 1. අතිකාල/ නිවාඩු දින වැටුප්/ සංයුක්ත දීමනා/ ගමන් වියදම්/ විවිධ වියදම්
 2. ජනාධිපති ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහන
 3. පළාත් සභා මන්ත්‍රීවරුන්ගේ හා නිලධාරීන්ගේ විදේශ ගමන් බලපත්‍ර ලබාදීම
 4. [showhide type=”link2″ more_text=”ණය” less_text=”ණය”]
  • ආපදා ණය
  • දේපල ණය
  • උත්සව අත්තිකාරම්
  • පාපැදි ණය
  • ණය බරින් මිදීමේ ණය

  [/showhide]

  1. නිදහස් දුම්රිය බලපත්‍ර
  2. චක්‍රලේඛ
  3. මාණ්ඩලික නිලධාරීන්ගේ නිවාඩු දින වැටුප් අනුමැතිය
  4. රාජ්‍ය නිලධාරීන්ගේ ඇප සම්බන්ධ රාජකාරි
  5. [showhide type=”link3″ more_text=”පෞද්ගලික ලිපිගොනු කළමනාකරණය” less_text=”පෞද්ගලික ලිපිගොනු කළමනාකරණය”]
   • මුල් පත්වීමක් ලැබ පැමිණීම
   • කාර්ය සාධන ඇගයීම
   • වැටුප් වර්ධක ලබාදීම
   • සේවය ස්ථීර කිරීම
   • සේවය සනාථ කිරීමේ ලිපි නිකුත් කිරීම
   • උසස් කිරීම
   • විශ්‍රාම ගැන්විම
   • වැන්දඹු හා අනත්දරු විශ්‍රාම වැටුප
   • මරණ පාරිතෝෂිකය
   • මරණ පාරිතෝෂික සංශෝධනය

   [/showhide]

  6. වාහන මිලදී ගැනීම
  7. [showhide type=”link4″ more_text=”ඉඩම් හා ගොඩනැගිලි” less_text=”ඉඩම් හා ගොඩනැගිලි”]
   ගොඩනැගිලි කඩා ඉවත් කිරීම
   [/showhide]
  8. [showhide type=”link5″ more_text=”වාහන අනුමැතිය” less_text=”වාහන අනුමැතිය”]
  • විශ්‍රාම ලබා ගන්නා මාණ්ඩලික නිලධාරීන් සඳහා තීරුබඳු රහිත වාහන බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීම
  • පළාත් සභා මන්ත්‍රීවරුන් සහ පළාත් සභා ධූරධාරීන් සඳහා බඳු රහිත වාහන ආනයනය කිරීමට බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීම
  • පළාතෙන් බැහැර වාහන ගෙන යාමේ අනුමැතිය ලබා දීම

[/showhide]