1. හදිසි අනතුරු වන්දි හා නිවාඩු
 2. නිවාඩු
  • පෞද්ගලික නිවාඩු
  • ප්‍රසූත නිවාඩු
  • පෞද්ගලික විදේශ නිවාඩු
 3. අතිකාල/ නිවාඩු දින වැටුප්/ සංයුක්ත දීමනා/ ගමන් වියදම්/ විවිධ වියදම්
 4. ජනාධිපති ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහන
 5. පළාත් සභා මන්ත්‍රීවරුන්ගේ හා නිලධාරීන්ගේ විදේශ ගමන් බලපත්‍ර ලබාදීම
 6. ණය
  • ආපදා ණය
  • දේපල ණය
  • උත්සව අත්තිකාරම්
  • පාපැදි ණය
  • ණය බරින් මිදීමේ ණය
 7. නිදහස් දුම්රිය බලපත්‍ර
 8. චක්‍රලේඛ
 9. මාණ්ඩලික නිලධාරීන්ගේ නිවාඩු දින වැටුප් අනුමැතිය
 10. රාජ්‍ය නිලධාරීන්ගේ ඇප සම්බන්ධ රාජකාරි
 11. පෞද්ගලික ලිපිගොනු කළමනාකරණය
  • මුල් පත්වීමක් ලැබ පැමිණීම
  • කාර්ය සාධන ඇගයීම
  • වැටුප් වර්ධක ලබාදීම
  • සේවය ස්ථීර කිරීම
  • සේවය සනාථ කිරීමේ ලිපි නිකුත් කිරීම
  • උසස් කිරීම
  • විශ්‍රාම ගැන්විම
  • වැන්දඹු හා අනත්දරු විශ්‍රාම වැටුප
  • මරණ පාරිතෝෂිකය
  • මරණ පාරිතෝෂික සංශෝධනය
 12. වාහන මිලදී ගැනීම
 13. ඉඩම් හා ගොඩනැගිලි කඩා ඉවත් කිරීම
 14. වාහන අනුමැතිය
  • විශ්‍රාම ලබා ගන්නා මාණ්ඩලික නිලධාරීන් සඳහා තීරුබඳු රහිත වාහන බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීම
  • පළාත් සභා මන්ත්‍රීවරුන් සහ පළාත් සභා ධූරධාරීන් සඳහා බඳු රහිත වාහන ආනයනය කිරීමට බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීම
  • පළාතෙන් බැහැර වාහන ගෙන යාමේ අනුමැතිය ලබා දීම