ලැබුණු තොරතුරු ඉල්ලීම් විස්තරය (2017-2022)

 

අනු අංකය

තොරතුරු ඉල්ලීම් විස්තරය

වර්ෂය

2017

2018

2019

2020

2021

2022

01

වර්ෂය තුළ ලැබුණු තොරතුරු ඉල්ලීම් ප්‍රමාණය

17

16

08

09

06

21

02

සම්පූර්ණයෙන් තොරතුරු සපයන ලද තොරතුරු ඉල්ලීම් ප්‍රමාණය

12

10

03

06

02

14

03

අර්ධ වශයෙන් තොරතුරු සපයන ලද තොරතුරු ඉල්ලීම් ප්‍රමාණය

02

04

පනතේ 5 වන වගන්තිය අනුව ප්‍රතික්ෂේප කරන ලද තොරතුරු ඉල්ලීම් ප්‍රමාණය

01

01

04

04

03

05

පනතේ 5 වන වගන්තියේ සඳහන් හේතුවලින් බැහැර ව ප්‍රතික්ෂේප කරන ලද තොරතුරු ඉල්ලීම් ප්‍රමාණය (උදා. – තොරතුරු සන්තකයේ නොමැති වීම)

04

05

01

03

02

06

තොරතුරු ඉල්ලීමකට ප්‍රතිචාර දැක්වීමට ගත වූ සාමාන්‍ය කාලය (රාජකාරි දින ගණන)

10

10

10

10

10

10

07

තැපෑලෙන් ලැබුණු තොරතුරු ඉල්ලීම් ප්‍රමාණය

17

16

08

09

06

16

08

විද්‍යුත් තැපෑලෙන් ලැබුණු තොරතුරු ඉල්ලීම් ප්‍රමාණය

01

09

තැපෑල හෝ විද්‍යුත් තැපෑල හැර වෙනත් මාධ්‍යයකින් ලැබුණු තොරතුරු ඉල්ලීම් ප්‍රමාණය

04