චක්‍රලේඛ අංකය නිකුත් කළ දිනය

 පළාතට අදාල කරගත් දිනය

කාරණය
1 01/2021 2021.06.30 2022.05.02 දීප ව්‍යාප්ත සේවාවන්හි විශේෂ ශ්‍රේණියට උසස්වීම් ලද නිලධාරීන් විශේෂ ශ්‍රේණියේ තනතුරුවලට පත් කිරීම.
2 01/2021(i) 2021.08.02 2022.05.02 දීප ව්‍යාප්ත සේවාවන්හි විශේෂ ශ්‍රේණියට උසස්වීම් ලද නිලධාරීන් විශේෂ ශ්‍රේණියේ තනතුරුවලට පත් කිරීම.
3 04/2018 2018.11.12 2022.05.02 දීප ව්‍යාප්ත සේවාවන්වල සේවා ව්‍යවස්ථා සංග්‍රහයෙහි විධිවිධාන අනුව පශ්චාත් උපාධි අවශ්‍යතා සම්පූර්ණ කිරීම.
4 01/2022 2019.06.13 / 2019.10.25 2022.06.22 ජ්‍යෙෂ්ඨතාවය සඳහා ලකුණු ලබා දෙනු ලබන යෝග්‍යතාවය ඇගයීමේ සම්මුඛ පරීක්ෂණයක දී අනුගමනය කල යුතු ක්‍රියා පිළිවෙල.
5 03/2022 2017.09.29 2022.08.09 පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ හෝ පළාත් රාජ්‍ය සේවයෙන් පරිබාහිර වෙනත් තනතුරක් භාර ගැනීම සඳහා පූර්ව තනතුරෙන් විධිමත් පරිදි ඉවත් වූ නිලධාරියෙකු නැවත පූර්ව සේවය සඳහා පැමිණීම.
6 04/2022 2016.03.03 2022.08.09 බඳවා ගැනීමේ පරිපාටි හා සේවා ව්‍යවස්ථා සකස් කිරීම සම්බන්ධ උපදෙස් මාලාවේ 7.2.5 වගන්තිය සංශෝධනය කිරීම.
7 05/2022 2018.09.11 2022.08.09 පත්වීම ස්ථිර කරන ලද පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ නිලධරයෙක් පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ වෙනත් ස්ථිර තනතුරකට පත් කරනු ලබන අවස්ථාවක දී පරිවාස කාලය තීරණය කිරීම.