எதிர்வரும் காலத்தில் கூட்டங்கள் நடைபெறவிருக்கும் திகதிகள்

<< May 2024 >>
MTWTFSS
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

கவனிக்க:- கூட்டங்கள் நடைபெறுகின்ற திகதிகள் சிகப்பு நிறத்தால் காட்டப்பட்டுள்ளது.

பார்வையாளர்கள்

021057

நிருவாகப் பிரிவின் கடமைப்பொறுப்புகள்.

  • பிரதான செயலகத்தின் கீழ் உள்ள நிருவாகம்இ ஆளணி பயிற்சிஇ நிதிஇ திட்டமிடல்இ பொறியியல் மற்றும் உள்ளக கணக்காய்வூப் பிரிவூகளுக்கு ஏற்புடையதான தாபன நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுதல்.
  • மேல் மாகாண சபையின் கீழ் உள்ள அனைத்து அமைச்சுக்கள்இ திணைக்களங்கள் மற்றும் நிறுவனங்கள் என்பவற்றுக்கிடையிலான கூட்டிணைப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுதல்
  • சனாதிபதி செயலகம்இ பிரதம அமைச்சர் அலுவலகம்இ அரசாங்க அமைச்சுக்கள்இ திணைக்களங்கள் மற்றும் ஏனைய மாகாண சபைகளின் கூட்டிணைப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுதல்
  • மாகாண சபையின் பட்டயங்கள்இ படிகளை செலுத்தல் மற்றும் வாகனங்களை கொள்வனவூ செய்தல் என்பவற்றுக்கு ஏற்புடையதான நிருவாக நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுதல்
  • பாராளுமன்றத்தின் வினாக்கள் மற்றும் பாராளுமன்ற கணக்கு செயற்குழுவின் வினாக்கள் என்பன கூட்டிணைத்தல்
  • பொது மக்களிடமிருந்து கிடைக்கப்பெறும் மனுக்கள்இ மனக்குறைகள் மற்றும் பிரச்சினைகள் தொடர்பில் நேரடியாக தலையிடுதல் மற்றும் கூட்டிணைத்தல்
  • கௌரவ மாகாண சபை உறுப்பினர்களின் வெளிநாட்டு பயணச் சீட்டுகள்இ சுடுபடைக் கலங்களுக்கான அனுமதிப் பத்திரங்கள் என்பவற்றுக்கு பரிந்துரை வழங்குதல்.

முக்கியமான தொடர்புகள்.