நடவடிக்கைமுறை

திடீர் விபத்து லீவூகளை அனுமதித்துக்கொள்ளுதல

  • திடீர் விபத்து லீவூ விண்ணப்பங்களுக்கான மருத்துவ விசாரணை குழுவிடம் அனுப்பி வைத்த பின்னர் சம்பந்தப்பட்ட அறிக்கையின் உண்மையான பிரதிகளுடன் திணைக்கள தலைவர் மூலம் பிரதம செயலாளரிடம் திடீர் விபத்து லீவூகளின் அனுமதி பொருட்டு சமர்ப்பித்தல் வேண்டும்.