மேலதிக நேரப்படிகள்வி/டுமுறை நாள் சம்பளங்கள் /இணைந்த படிகள்/ பிரயாணச் செலவூகள்நா/னாவித செலவூகள

பிரதம செயலாளர் அலுவலகத்தின் நிருவாகப் பிரிவின் அனைத்து மேலதிக நேரப்படிகள்/ விடுமுறை நாள் சம்பளங்கள் / இணைந்த படிகள்/ பிரயாணச் செலவூகள்/நானாவித செலவூகள் பரிசீலித்தல் மற்றும் கொடுப்பனவூகளை மேற்கொள்வதற்காகச் சமர்பித்தல