உதவி பிரதான செயலாளர் (நிருவாகம்)

திருமதி. டப்ளிவ். எம். தயாவதி

இலங்கை நிருவாக சேவை (விஷேட தரம்)

  • அலுவலகம்

    0112092606

  • கையடக்க தொலைபேசி இலக்கம்

    0715761277

  • பெக்ஸ் இலக்கம்

    0112092605