செயலாளர்களின் கூட்ட அறிக்கைகள்.

 • 2016.01.26 தனம் நடைபெற்ற  கூட்ட  அறிக்கை
 • 2016.03.01 தனம் நடைபெற்ற  கூட்ட  அறிக்கை
 • 2016.04.18 தனம் நடைபெற்ற  கூட்ட  அறிக்கை
 • 2016.06.14 தனம் நடைபெற்ற  கூட்ட  அறிக்கை
 • 2016.09.13 தனம் நடைபெற்ற  கூட்ட  அறிக்கை
 • 2016.10.21 தனம் நடைபெற்ற  கூட்ட  அறிக்கை
 • 2016.11.29 தனம் நடைபெற்ற  கூட்ட  அறிக்கை
 • 2016.12.23 தனம் நடைபெற்ற  கூட்ட  அறிக்கை

முகாமைத்துவ கூட்ட அறிக்கைகள்.

 • 2016.02.02  தனம் நடைபெற்ற  கூட்ட  அறிக்கை
 • 2016.02.16  தனம் நடைபெற்ற  கூட்ட  அறிக்கை
 • 2016.04.05  தனம் நடைபெற்ற  கூட்ட  அறிக்கை
 • 2016.04.25  தனம் நடைபெற்ற  கூட்ட  அறிக்கை
 • 2016.06.06  தனம் நடைபெற்ற  கூட்ட  அறிக்கை
 • 2016.07.11  தனம் நடைபெற்ற  கூட்ட  அறிக்கை
 • 2016.10.03  தனம் நடைபெற்ற  கூட்ட  அறிக்கை
 • 2016.11.07  தனம் நடைபெற்ற  கூட்ட  அறிக்கை
 • 2016.12.05  தனம் நடைபெற்ற  கூட்ட  அறிக்கை
 • 2016.12.23  தனம் நடைபெற்ற  கூட்ட  அறிக்கை