ஒரு செய்தியை அனுப்பவும்

2 + 4 = ?

சிராவஸ்தி மந்திரய’’ 204, டென்சில் கெப்பேகடுவ மாவத்தை,
பத்தரமுல்லை, தொலைபேசி
www.chief.wpc.gov.lk