தனிப்பட்ட லீவூ (உள்நாட்டு)

  • பிரதம செயலாளர் அலுவலகத்தின் நிருவாகம் ஃ ஆளணி மற்றும் பயிற்சி ஃ நிதி ஃ திட்டமிடல்கள் ஃ உள்ளக கணக்காய்வூ போன்ற பிரிவூகளின் அனைத்து அலுவலர்களினதும் லீவூ இற்றைவரைப்படுத்துதல் மற்றும் லீவூ ஆவணங்களை பேணுதல